สำนักงานปศุสัตว์อำเภอละงู

บุคลากร 

abdul1

นายอับดุลย์  ภักดี
เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน
รักษาราชการแทน
ปศุสัตว์อำเภอละงู

 


Grob La ngu

    คำขวัญอำเภอ 

wattana

นายวัฒนา  ฉิ้นน้อย
เจ้าพนักงานสัตวบาล

pinit

นายพินิจ  องศารา
ผู้ช่วยสัตวแพทย์

ankana

นางสาวอังคณา  กองบก
ผู้ช่วยสัตวแพย์

     

LG 

     ที่ตั้ง                          :  ตั้งอยู่ที่ว่าการอำเภอละงู

                                         หมู่ที่  17  ตำบลละงู  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  91110

     เบอร์โทรศัพท์           :  089-8698861

     E-mail Address       :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     บุคลากร                    :  ข้าราชการ  1  คน ,  พนักงานราชการ  1  คน  ,  
                                          พนักงานจ้างเหมา  2  คน

     การปกครอง              :  แบ่งการปกครองออกเป็น  6  ตำบล  61  หมู่บ้าน

                                          เทศบาล  1  แห่ง  ,  อบต.  6  แห่ง

แผนที่