ประกาศจังหวัดสตูล รายชื่อผูัมีสิทธิ์รับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ เป็นพนักงานราชการทั่วไป  newthai 

    ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสัตวบาล    1  อัตรา