แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  รอบที่ 2/2560

 

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบการประเมินที่ 2/2560

     - แบบฟอร์มที่ 1  แผนพัฒนารายบุคคล
     - แบบฟอร์มที่ 2.1 ความสามารถ / ทักษะ  (แผนการพัฒนา)
     - แบบฟอร์มที่ 2.1 ความสามารถ / ทักษ   (ผลการพัฒนา)
     - แบบฟอร์มที่ 2.2 สมรรถนะ  (แผนการพัฒนา)
     - แบบฟอร์มที่ 2.2 สมรรถนะ  (ผลการพัฒนา)
     - แบบฟอร์มที่ 3.1 ข้าราชการ
     - แบบฟอร์มที่ 3.2 พนักงานราชการ
     - แบบฟอร์มที่ 4  การประเมินผลให้คะแนนตนเองตามตัวชี้วัด

 หลักฐานประกอบการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2560

1. การวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
   - คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการพัฒนาบุคลากร
   - รายงานการประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาบุคลากร
   - ภาพประกอบการประชุมคณะทำงาน ฯ
   - แบบฟอร์มที่ 1  รายงานแผนพัฒนารายบุคคล
   - แบบฟอร์มที่ 2.1  ความสามารถ/ทักษะ
   - แบบฟอร์มที่ 2.2  สมรรถนะ

2. การสื่อสาร  เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากร
   - ประกาศแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
   - หนังสือบัันทึกข้อความแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา

3. การดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร
   - หนังสือขออนุมัติโครงการ
   - โครงการ
   - รายชื่อ / ลายมือชื่อผุู้เข้ารับการฝึกอบรม
   - หนังสือแจ้งการฝึกอบรม
   - เอกสารประกอบการฝึกอบรม  1  2
   - รูปถ่ายกิจกรรม

4. การประเมินและติดตามการพัฒนาบุคลากร
   - หลักฐานการประเมินการเรียนรู้ (Pre-test/Post-test)
   - สรุปผลการทดสอบความรู้รายบุคคล
   - รายงานสรุปผลการพัฒนาบุคลากร

5. การสรุป  รายงานผลการพัฒนาบุคลากร
   - หนังสือบันทึกข้อความรายงานผลตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒนา
     - แบบฟอร์มที่ 1  แผนพัฒนารายบุคคล
     - แบบฟอร์มที่ 2.1 ความสามารถ / ทักษะ  (แผนการพัฒนา)
     - แบบฟอร์มที่ 2.1 ความสามารถ / ทักษ   (ผลการพัฒนา)
     - แบบฟอร์มที่ 2.2 สมรรถนะ  (แผนการพัฒนา)
     - แบบฟอร์มที่ 2.2 สมรรถนะ  (ผลการพัฒนา)
     - แบบฟอร์มที่ 3.1 ข้าราชการ
     - แบบฟอร์มที่ 3.2 พนักงานราชการ
     - แบบฟอร์มที่ 4  การประเมินผลใ้ห้คะแนนตนเองตามตัวชี้วัด