1. ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัยพัฒนาและประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตสัตว์  ผลิตภัณฑ์สัตว์  แนวทางการแก้ไขปัญหาการผลิตสัตว์ให้เหมาะสมที่จะนำไปปฏิบัติในพื้นที่
  2. วิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่  จัดระบบเขตเศรษฐกิจด้านปศุสัตว์  ระบบการตลาดปศุสัตว์  จัดตั้งศูนย์ข้อมูลการพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ประยุกต์
  3. กำหนดกลยุทธ์มาตรการ  แผนและแนวทางการปฏิบัติงานถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปสู่กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย  และองค์กรที่เกี่ยวข้อง  และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับระบบการพัฒนาปศุสัตว์
  4. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์  กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์        และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  และตามที่ได้รับมอบหมาย