1. ศึกษาวิเคราะห์จัดทำแผนยุทธศาสตร์ / โครงการ / แผนงาน  และงบประมาณด้านการพัฒนาปศุสัตว์ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด / กลุ่มจังหวัด / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และศักยภาพการปศุสัตว์ในพื้นที่
  2. จัดทำปรับปรุงฐานข้อมูล  และสารสนเทศด้านการปศุสัตว์ให้ครอบคลุม ครบถ้วน ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ ท้องถิ่น  และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการปศุสัตว์อย่างทั่วถึง
  3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ แผนงาน งบประมาณ  (กำกับ  เเละดูแลงาน / โครงการตามพระราชดำริ  และโครงการพิเศษ)
  4. สนับสนุนการปฏิบัติงานตามโครงการแผนงานในพื้นที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ในการพัฒนาปศุสัตว์
  5. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่  ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบริการประชาชนในการให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์
  6. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการงานตามยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดความร่วมมือและเป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดทำนโยบาย / โครงการ / แผนงาน ต่อไป
  7. จัดเตรียมความพร้อมให้เกษตรกร  เพื่อรองรับผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ
  8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย