ฝ่ายบริหารทั่วไป

  1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป
  2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงิน งบประมาณ การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ งานด้านบริหารงานบุคคลและงานติดต่อประสานงาน
  3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย