1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์  กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการบำบัดโรคสัตว์  กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า  และกฎหมายอื่นตามที่ได้รับมอบอำนาจ
  2. ดำเนินการจัดทำแผนและปฏิบัติงานทางวิชาการด้านสุขภาพสัตว์  ด้านวิทยาการสืบพันธุ์  การรักษาพยาบาลสัตว์ที่ซับซ้อน  และการชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ รวมทั้งสนับสนุนทางวิชาการแก่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ
  3. ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุขภาพสัตว์
  4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  และตามที่ได้รับมอบหมาย