บุคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล


ข้าราชการ           จำนวน     17    ราย               ลูกจ้างประจำ                  จำนวน      1     ราย

พนักงานราชการ   จำนวน     14    ราย               พนักงานจ้างเหมาบริการ    จำนวน     14     ราย

 

 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล
ที่ รูปภาพ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ
1

Sumonchart

   น.สพ.สุมนชาติ  แสงปัญญา

ปศุสัตว์จังหวัดสตูล
(นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ)

 
         

ฝ่ายบริหารทั่วไป

2

13

   นางสายใจ  จันทร์เพ็ญ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
3

Utumporn

   นางอุทุมพร  รัตนวงศ์กฤตานน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน  
4

434

   นายอำพร  หมานมานะ พนักงานพิมพ์ ลูกจ้างประจำ
5 688    นางสาวรุ่งหทัย  ทองกุ้ง เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานราชการ
         

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

6

2

   นายญาณเวทย์  รณภูมิ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
(สัตวแพทย์อาวุโส)
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
7 788    นายอับดุลย์  ภักดี เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน  รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอละงู
8

1

   นายอภิชาติ  แก้วจันทร์ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  
9

15

   นายอาหลี   นาปาเลน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ พนักงานราชการ
10 16    นายนิโรจน์  แสงจันทร์ เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ
         

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

11

jakaree

   นายจักรี  เทศอาเส็น นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
12

vichanont

   นายวิชนนท์  เผ่าพิศุทธิ์ นักวิชาการสัตวบาล พนักงานราชการ
13

veera

   นายวีระ  แซ่ใหล้ นักวิชาการสัตวบาล พนักงานราชการ
         
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
14

kimmy

   น.สพ.เทียนชัย  บุญทวีส่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

15

blank

   - สัตแแพทย์ฯ ว่าง
16

Ma us1

   นายมาอัส  หมันเส็น เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ
17

19

   นางสาวอุษณีย์  กูมูดา พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล พนักงานราชการ
         

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

18

3

   น.สพ.วิทยา  ขจีรัมย์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
19

20

   นายปริญญาศํกดิ์  หลังยาหน่าย ปศุสัตว์อำเภอละงู
(สัตวแพทย์อาวุโส)
ปศุสัตว์อำเภอละงู ช่วยราชการ
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
20 paritus    นายปริทัศน์  ขุนอาวุธ เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ
         
สำนักงานปศุุสัตว์อำเภอเมืองสตูล
21 22    นายศุภชัย  สุดสาย ปศุสัตว์อำเภอ (สัตวแพทย์อาวุโส)  
         
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอละงู
22

788

   นายอับดุลย์  ภักดี เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน  รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอ  
23 vattana    นายวัฒนา  ฉิ้นน้อย เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ
24 Farida    นางสาวฟาริดา  หมายเก พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ พนักงานราชการ
         
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งหว้า
25 21    นายสุวุฒิ  เพียรเจริญ ปศุสัตว์อำเภอ (สัตวแพทย์อาวุโส)  
         
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนกาหลง
26

sommart

   นายสมมาส  อมรพรวิทยา ปศุสัตว์อำเภอ (สัตวแพทย์อาวุโส)  
27 koravit    นายกรวิทย์  ทองเต็ม เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ
         
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนโดน
28 12    นางรัตนา  วุ่นซิ้ว ปศุสัตว์อำเภอควนโดน (นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ)  
29  Aubrod    นายอับรอดร์  ดาแลหมัน  เจ้าพนักงานสัตวบาล  พนักงานราชการ 
         
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าแพ
30

24

   นายวิชัย  อาแวบือซา ปศุสัตว์อำเภอ (สัตวแพทย์อาวุโส)  
31 wararuk    นายวรารักษ์  รอเกตุ เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ
         
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอมะนัง
32

25

   นายจำนงค์  เดชานนท์ ปศุสัตว์อำเภอ (สัตวแพทย์อาวุโส)  
33 narong    นายณรงค์ฤทธิ์  นานช้า เจ้าพนักงานสัตวบาล พนักงานราชการ