บุคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล


ข้าราชการ           จำนวน     16    ราย               ลูกจ้างประจำ                  จำนวน      -     ราย

พนักงานราชการ   จำนวน     14    ราย               พนักงานจ้างเหมาบริการ    จำนวน     12     ราย

 

 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล
ที่ รูปภาพ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ
1

blank

   -

ปศุสัตว์จังหวัดสตูล

 
         

ฝ่ายบริหารทั่วไป

2

blank

   -   หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
3

Utumporn

   นางอุทุมพร  รัตนวงศ์กฤตานน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
4 688    นางสาวรุ่งหทัย  ทองกุ้ง เจ้าพนักงานธุรการ  
         

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

5

2

   นายญาณเวทย์  รณภูมิ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
(สัตวแพทย์อาวุโส)
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
6 Oat    นายปริทัศน์  ขุนอาวุธ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฎิบัติงาน  
7

wipawadee

   นางวิภาวดี  หมัดอาดัม เจ้าพนักงานสัตวบาลปฎิบัติงาน  
8

15

   นายอาหลี   นาปาเลน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
         

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

9

12

   นางรัตนา  วุ่นซิ้ว นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ 
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
10

vichanont

   นายวิชนนท์  เผ่าพิศุทธิ์ นักวิชาการสัตวบาล  
11

veera

   นายวีระ  แซ่ใหล้ นักวิชาการสัตวบาล  
         
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
12

visit

   น.สพ.วิศิษฐ  ทองเที่ยง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

13

wutichai

   น.สพ.วุฒิชัย  บุญปล้อง นายสัตแแพทย์ปฎิบัติการ  ไปช่วยราชการ
รักษาการในตำแหน่งปศุสัตว์อำเภอละงู
14 16    นายนิโรจน์  หวานแก้ว เจ้าพนักงานสัตวบาล  
15

Ma us1

   นายมาอัส  หมันเส็น เจ้าพนักงานสัตวบาล  
16

19

   นางสาวอุษณีย์  กูมูดา พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล  
         

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

17

tainchai1

   น.สพ.เทียนชัย  บุญทวีส่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
18 Smile    น.สพ.พชรพร  แต้มศรีนิล นายสัตวแพทย์ปฎิบัติการ  
19 chawalit  นายชวลิต  เพชรสลับแก้ว เจ้าพนักงานสัตวบาล  
         
สำนักงานปศุุสัตว์อำเภอเมืองสตูล
20 22    นายศุภชัย  สุดสาย ปศุสัตว์อำเภอเมืองสตูล (สัตวแพทย์อาวุโส)  
         
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอละงู
21 blank    นายอัครเดช  คำธานี ปศุสัตว์อำเภอละงู ช่วยราชการด่านกักกันสัตว์นครศรีธรรมราช
22

wutichai

   นายวุฒิชัย  บุญปล้อง นายสัตวแพทย์ปฎิบัติการ  รักษาราชการแทน
ปศุสัตว์อำเภอละงู
 
23 vattana    นายวัฒนา  ฉิ้นน้อย เจ้าพนักงานสัตวบาล  
24 Farida    นางสาวฟาริดา  หมายเก พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์  
         
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งหว้า
25 Suwut    นายสุวุฒิ  เพียรเจริญ ปศุสัตว์อำเภอทุ่งหว้า (สัตวแพทย์อาวุโส)  
         
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนกาหลง
26

20

   นายปริญญาศํกดิ์  หลังยาหน่าย ปศุสัตว์อำเภอควนกาหลง (สัตวแพทย์อาวุโส)  
27 koravit    นายกรวิทย์  ทองเต็ม เจ้าพนักงานสัตวบาล  
         
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนโดน
28 12    นางรัตนา  วุ่นซิ้ว ปศุสัตว์อำเภอควนโดน (นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ)  
29  Aubrod    นายอับรอดร์  ดาแลหมัน  เจ้าพนักงานสัตวบาล   
         
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าแพ
30 blank    นายทวี  ดำเม็ง ปศุสัตว์อำเภอท่าแพ ช่วยราชการด่านกักกันสัตว์ตรัง
31

2

   นายญาณเวทย์   รณภูมิ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
รักษาการในตำแหน่ง  ปศุสัตว์อำเภอท่าแพ (สัตวแพทย์อาวุโส)
 
32 wararuk    นายวรารักษ์  รอเกตุ เจ้าพนักงานสัตวบาล  
         
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอมะนัง
33

25

   นายจำนงค์  เดชานนท์ ปศุสัตว์อำเภอมะนัง (สัตวแพทย์อาวุโส)  
34 narong    นายณรงค์ฤทธิ์  นานช้า เจ้าพนักงานสัตวบาล