บุคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล


ข้าราชการ           จำนวน     14    ราย               ลูกจ้างประจำ                  จำนวน      -     ราย

พนักงานราชการ   จำนวน     14    ราย               พนักงานจ้างเหมาบริการ    จำนวน     12     ราย

 

 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล
ที่ รูปภาพ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ
1

Prasong1

  น.สพ.สุราษฎร์  สัทธิง

 ปศุสัตว์จังหวัดสตูล

  

         

ฝ่ายบริหารทั่วไป

2

aranya

   นางอรัญญา  ชาญชญานนท์  เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
3

Utumporn

   นางอุทุมพร  รัตนวงศ์กฤตานน  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
4 688    นางสาวรุ่งหทัย  ทองกุ้ง  เจ้าพนักงานธุรการ  พนักงานราชการ
         

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

5

2

   นายอับดุลย์ ภักดี  เจ้าพนักงานสัตวบาลอาวุโส หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
6 Oat    นายปริทัศน์  ขุนอาวุธ  เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน  
7

wipawadee

   นางวิภาวดี  หมัดอาดัม  เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน  
8

15

   นายอาหลี   นาปาเลน  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  พนักงานราชการ
         

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

9

Prichaya

   นางสาวปริชญา  หนูพันธ์  นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ  
10

vichanont

   นายวิชนนท์  เผ่าพิศุทธิ์  นักวิชาการสัตวบาล  พนักงานราชการ
11

veera

   นายวีระ  แซ่ใหล้  นักวิชาการสัตวบาล  พนักงานราชการ
         
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
12

visit

   น.สพ.วุฒิชัย  บุญปล้อง  นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

13

wutichai

   สพ.ญ.พชรพร  แต้มศรีนิล  นายสัตแแพทย์ชำนาญการ  
14 16    นายนิโรจน์  หวานแก้ว  เจ้าพนักงานสัตวบาล   พนักงานราชการ
15

Ma us1

   นายมาอัส  หมันเส็น  เจ้าพนักงานสัตวบาล   พนักงานราชการ
16

19

   นางสาวอุษณีย์  กูมูดา  พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล   พนักงานราชการ
         

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

17

tainchai1

   น.สพ.เทียนชัย  บุญทวีส่ง  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
18 Smile   นางสาวชุติกาญจน์ จำนงภักดี  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  
19 chawalit  นายชวลิต  เพชรสลับแก้ว  เจ้าพนักงานสัตวบาล   พนักงานราชการ
         
สำนักงานปศุุสัตว์อำเภอเมืองสตูล
20 22    นายศุภชัย  สุดสาย  ปศุสัตว์อำเภอเมืองสตูล (สัตวแพทย์อาวุโส)  
         
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอละงู
21 visit    นายวุฒิชัย  บุญปล้อง  นายสัตวแพทย์ชำนาญการ รักษาราชการแทน
 ปศุสัตว์อำเภอละงู
 
22 vattana    นายวัฒนา  ฉิ้นน้อย  เจ้าพนักงานสัตวบาล   พนักงานราชการ
23 Farida    นางสาวฟาริดา  หมายเก  พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์   พนักงานราชการ
         
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งหว้า
24 Suwut    นายสุวุฒิ  เพียรเจริญ  ปศุสัตว์อำเภอทุ่งหว้า (สัตวแพทย์อาวุโส)  
         
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนกาหลง
25

20

   นายเทียนชัย  บุญทวีส่ง  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
 ปศุสัตว์อำเภอควนกาหลง (สัตวแพทย์อาวุโส)
 
26 koravit    นายกรวิทย์  ทองเต็ม  เจ้าพนักงานสัตวบาล   พนักงานราชการ
         
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนโดน
27 jakree

   นายจักรี  เทศอาเส็น

 ปศุสัตว์อำเภอควนโดน (นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ)

 
28  Aubrod    นายอับรอดร์  ดาแลหมัน   เจ้าพนักงานสัตวบาล    พนักงานราชการ
         
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าแพ
29 blank    นายทวี  ดำเม็ง  ปศุสัตว์อำเภอท่าแพ ช่วยราชการด่านกักกันสัตว์ตรัง
30

2

   นางวิภาวดี  หมัดอาดัม  เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน  รักษาราชการแทน
 ปศุสัตว์อำเภอท่าแพ (สัตวแพทย์อาวุโส)
 
31 wararuk    นายวรารักษ์  รอเกตุ  เจ้าพนักงานสัตวบาล   พนักงานราชการ
         
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอมะนัง
32

25

   นายจำนงค์  เดชานนท์  ปศุสัตว์อำเภอมะนัง (สัตวแพทย์อาวุโส)  
33 narong    นายณรงค์ฤทธิ์  นานช้า  เจ้าพนักงานสัตวบาล   พนักงานราชการ