รายชื่อคู่มือประชาชนของกรมปศุสัตว์

ลำดับที่

ชื่องานบริการ
1 การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งและดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์
2 การขอใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์
3 การขอใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์
4 การขอยกเลิกกิจการสถานพยาบาลสัตว์
5 การขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนสถานสงเคราะห์สัตว์
6 การขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์
7 การขอหนังสืออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์
8 การขอใบอนุญาตนำหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร (ร.3 _ร.4 _ร.5)
9 การขอใบอนุญาตให้ทำการค้าสัตว์ ซากสัตว์ น้ำเชื้อ หรือเอ็มบริโอ (ร.10_1 ร.10_2 ร.10_3)
10 การขอใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
11 การขอใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
12 การแจ้งการฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์เพื่อการส่งออก
13 การรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่โรงฆ่าสัตว์เพื่อการส่งออก
14 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ระยะที่ 1
15 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ระยะที่ 2