รายชื่อคู่มือประชาชนของกรมปศุสัตว์

ลำดับที่

ชื่องานบริการ
1 การขอใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายใน เข้าใน หรือออกนอกเขตโรคระบาด เขตสงสัยว่ามีโรคระบาด หรือเขตโรคระบาดชั่วคราว (ร.3) ด้วยระบบเอกสาร (Manual)
2 การขอใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายใน เข้าใน หรือออกนอกเขตโรคระบาด เขตสงสัยว่ามีโรคระบาด หรือเขตโรคระบาดชั่วคราว (ร.3) (Online) (ฉบับที่ 1)
3 การขอใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายใน เข้าใน หรือออกนอกเขตโรคระบาด เขตสงสัยว่ามีโรคระบาด หรือเขตโรคระบาดชั่วคราว (ร.3) (Online) (ฉบับที่ 2)
4 การขอใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาด  หรือการขอใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ระหว่างเขตปลอดโรคระบาด (ร.4) ด้วยระบบเอกสาร (Manual)
5 การขอใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาด  หรือการขอใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ระหว่างเขตปลอดโรคระบาด (ร.4) (Online)
6 การขอใบอนุญาตให้นำสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่ต่างจังหวัด หรือ การขอใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในเขตปลอดโรคระบาด (ร.4)ด้วยระบบเอกสาร (Manual)
7 การขอใบอนุญาตให้นำสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่ต่างจังหวัด หรือ การขอใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในเขตปลอดโรคระบาด (ร.4) (Online)
8 การขอใบอนุญาตนำเข้าราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ (ฉบับที่1)
9 การขอใบอนุญาตนำเข้าราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ (ฉบับที่2)
10 การขอใบอนุญาตนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ (ฉบับที่1)
11 การขอใบอนุญาตนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ (ฉบับที่2)
12 การขอใบอนุญาตนำออกราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ (ฉบับที่1)
13 การขอใบอนุญาตนำออกราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ (ฉบับที่2)
14 การขอหนังสือรับรอง Health Certificate สำหรับสัตว์หรือซากสัตว์ที่ไม่ใช้บริโภค ด้วยระบบเอกสาร (Manual)
15 การขอหนังสือรับรอง Health Certificate สำหรับสัตว์หรือซากสัตว์ที่ไม่ใช้บริโภค (Online)
16 การขอใบอนุญาตให้ทำการค้าสัตว์หรือซากสัตว์ ด้วยระบบเอกสาร (Manual)
17 การขอใบอนุญาตให้ทำการค้าสัตว์หรือซากสัตว์ (Online)
18 การขอใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ (ฆจส.2)
19 การขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์
20 การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์
21 การขออนุญาตจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายเอง
22 การขอใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ (ส่วนกลาง)
23 การขอใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์(ส่วนภูมิภาค)
24 การขอยกเลิกกิจการสถานพยาบาลสัตว์
25 การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งและดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ (ส่วนกลาง)
26 การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งและดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์(ส่วนภูมิภาค)
27 การขอใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์ (ส่วนกลาง)
28 การขอใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์(ส่วนภูมิภาค)
29 การขอหนังสืออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์
30 การขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นสถานสงเคราะห์สัตว์
31 การขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์
32 การขอใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
33 การขอใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
34 การขอใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
35 การขอใบอนุญาตโฆษณาคุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารสัตว์
36 การขอหนังสือแจ้งการนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร
37 การขอหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ว่าขายได้ในประเทศไทย
38 การขอหนังสือรับรองความปลอดภัย (Health Certificate) ของอาหารสัตว์
39 การขอใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
40 การขอใบรับรองระบบ HACCP ของโรงงานผลิตอาหารสัตว์ (ประเมินรายใหม่)
41 การขอใบรับรองระบบ HACCP ของโรงงานผลิตอาหารสัตว์ (ต่ออายุ)
42 การขอใบรับรองระบบ GMP ของโรงงานผลิตอาหารสัตว์ (ประเมินรายใหม่)
43 การขอใบรับรองระบบ GMP ของโรงงานผลิตอาหารสัตว์ (ต่ออายุ)
44 การแก้ไขรายการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
45 การขอใบรับแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1
46 การขอใบอนุญาตรับแจ้งการดำเนินการผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ 2
47 การขอใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออกวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์
48 การขอใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์
49 การขอใบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย