กรมปศุสัตว์

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมปศุสัตว์

ประกาศมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

จังหวัดสตูล

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดสตูล  THAI

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดสตูล  ENG

นโยบายการต่อต้านการรับสินบน  เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน