บุคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล


ข้าราชการ           จำนวน     15    ราย               ลูกจ้างประจำ                  จำนวน      1     ราย

พนักงานราชการ   จำนวน     14    ราย               พนักงานจ้างเหมาบริการ    จำนวน     14     ราย

 

 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล
ที่ รูปภาพ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ
1

Boonsong1

   นายบุญส่ง  รัตนพร

ปศุสัตว์จังหวัดสตูล

 
         

ฝ่ายบริหารทั่วไป

2

13

   นางสายใจ  จันทร์เพ็ญ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
3

Utumporn

   นางอุทุมพร  รัตนวงศ์กฤตานน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน  
4

434

   นายอำพร  หมานมานะ พนักงานพิมพ์ ส 3 ลูกจ้างประจำ
5 688    นางสาวรุ่งหทัย  ทองกุ้ง เจ้าพนักงานธุรการ  
         

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

6

2

   นายญาณเวทย์  รณภูมิ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
(สัตวแพทย์อาวุโส)
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
7 525    นางสาวอาภา  สุขการัก เจ้าพนักงานสัตวบาลปฎิบัติงาน  
8

1

   นายอภิชาติ  แก้วจันทร์ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  
9

15

   นายอาหลี   นาปาเลน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
10 16    นายนิโรจน์  แสงจันทร์ เจ้าพนักงานสัตวบาล  
         

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

11

12

   นางรัตนา  วุ่นซิ้ว นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ 
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
12

vichanont

   นายวิชนนท์  เผ่าพิศุทธิ์ นักวิชาการสัตวบาล  
13

veera

   นายวีระ  แซ่ใหล้ นักวิชาการสัตวบาล  
         
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
14

kimmy

   น.สพ.เทียนชัย  บุญทวีส่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

15

Smile

   นางสาวพชรพร  แต้มศรีนิล- นายสัตแแพทย์ปฎิบัติการ  
16

Ma us1

   นายมาอัส  หมันเส็น เจ้าพนักงานสัตวบาล  
17

19

   นางสาวอุษณีย์  กูมูดา พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล  
         

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

18

visit

   น.สพ.วิศิษฐ  ทองเที่ยง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
19 wutichai    น.สพ.วุฒิชัย  บุญปล้อง นายสัตวแพทย์ปฎิบัติการ ไปช่วยราชการ
รักษาการในตำแหน่งปศุสัตว์อำเภอละงู
20 chawalit  นายชวลิต  เพชรสลับแก้ว เจ้าพนักงานสัตวบาล  
         
สำนักงานปศุุสัตว์อำเภอเมืองสตูล
21 22    นายศุภชัย  สุดสาย ปศุสัตว์อำเภอเมืองสตูล (สัตวแพทย์อาวุโส)  
         
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอละงู
22

wutichai

   นายวุฒิชัย  บุญปล้อง นายสัตวแพทย์ปฎิบัติการ  รักษาราชการแทน
ปศุสัตว์อำเภอละงู
 
23 vattana    นายวัฒนา  ฉิ้นน้อย เจ้าพนักงานสัตวบาล  
24 Farida    นางสาวฟาริดา  หมายเก พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์  
         
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งหว้า
25 21    นายสุวุฒิ  เพียรเจริญ ปศุสัตว์อำเภอทุ่งหว้า (สัตวแพทย์อาวุโส)  
         
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนกาหลง
26

20

   นายปริญญาศํกดิ์  หลังยาหน่าย ปศุสัตว์อำเภอควนกาหลง (สัตวแพทย์อาวุโส)  
27 koravit    นายกรวิทย์  ทองเต็ม เจ้าพนักงานสัตวบาล  
         
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนโดน
28 12    นางรัตนา  วุ่นซิ้ว ปศุสัตว์อำเภอควนโดน (นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ)  
29  Aubrod    นายอับรอดร์  ดาแลหมัน  เจ้าพนักงานสัตวบาล   
         
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าแพ
30

2

   นายญาณเวทย์   รณภูมิ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
รักษาการในตำแหน่ง  ปศุสัตว์อำเภอท่าแพ (สัตวแพทย์อาวุโส)
 
31 wararuk    นายวรารักษ์  รอเกตุ เจ้าพนักงานสัตวบาล  
         
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอมะนัง
32

25

   นายจำนงค์  เดชานนท์ ปศุสัตว์อำเภอมะนัง (สัตวแพทย์อาวุโส)  
33 narong    นายณรงค์ฤทธิ์  นานช้า เจ้าพนักงานสัตวบาล