ประวัติความเป็นมา

 satun

          คำว่า  "สตูล"  มาจาก คำภาษามาลายูว่า  "สโตย"  แปลว่า กระท้อน  อันเป็นผลไม้ชนิดหนึ่ง  ที่ขึ้นอยู่ชุกชุมในท้องที่เมืองนี้  และต่อมาได้รับการตั้งสมญานามเป็นภาษามาลายูว่า  "นครีสโตยมำบังสการา  (Negeri  Setoi  Mumbang  Segara)"  หรือ  แปลเป็นภาษาไทยว่า  สตูล  เมืองแห่งพระสมุทรเทวา  ดังนั้น  "ตราพระสมุทรเทวา"  จึ่งกลายเป็นตรา  หรือสัญลักษณ์ของจังหวัดมาตราบเท่าทุกวันนี้

 

ประวัติโดยย่อของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล

 

          ปี  พ.ศ. 2493  เดิมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล  ใช้ชื่อว่า  สำนักงานสัตวแพทย์จังหวัดสตูล  อาศัยอยู่บนศาลากลางจังหวัดสตูล  ถนนสตูลธานี  ตำบลพิมาน  อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล  ต่อมาปี  พ.ศ. 2514  สำนักงานสัตวแพทย์จังหวัดสตูล  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล

          ปี  พ.ศ. 2535  ได้ย้ายมาอยู่ที่ ณ  อาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล  หลังจากนั้นได้รับการสนับสนุนงบประมาณให้สร้างอาคารสำนักงาน  ตั้งอยู่เลขที่  334  หมู่ที่ 6  ตำบลคลองขุด  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล  จนถึงปัจจุบัน  รวมอายุสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล  ประมาณ  63  ปี  ปัจจุบันสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล  ตั้งอยู่เลขที่  334  หมู่ที่ 6  ถนนยนตรการกำธร  ตำบลคลองขุด  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล  มีสำนักงานปศุสัตว์อำเภอในความรับผิดชอบ  ทั้งหมด  7  อำเภอ  คือ

 

  1.  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสตูล  ตั้งอยู่ที่ว่าการอำเภอเมืองสตูล
  2.  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอละงู  ตั้งอยู่ที่ว่าการอำเภอละงู
  3.  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งหว้า  ตั้งอยู่ที่ว่าการอำเภอทุ่งหว้า
  4.  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนกาหลง  ตั้งอยู่ที่ว่าการอำเภอควนกาหลง
  5.  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนโดน  ตั้งอยู่ที่ว่าการอำเภอควนโดน
  6.  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าแพ  ตั้งอยู่ที่ว่าการอำเภอท่าแพ
  7.  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอมะนัง  ตั้งอยู่ที่ว่าการอำเภอมะนัง

   

-----------------------------------------------------

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล

ที่อยู่หน่วยงาน 334  หมู่ที่ 6  ถนนยนตรการกำธร  ตำบลคลองขุด  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล    โทรศัพท์  074-711357   โทรสาร   074-711357