ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล