DLD - C ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  รอบที่ 1/2566
   
**********************

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์  ในระดับพื้นที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล

2. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล

3. แผนงานแและภารกิจที่สอดคล้องกับนโยบายที่สำคัญของกรมปศุสัตว์

4. รายงานการประชุม

    - ครั้งที่ 1/2566

    - ครั้งที่ 2/2566

    - ครั้งที่ 3/2566

5. เอกสารประกอบการประสานงานราชการระหว่างหน่วยงานของกรมปศุสัตว์และหน่วยงานต่าง ๆ ภายในจังหวัด

    - ภาพถ่ายการประชุม ครั้งที่ 1

    - ภาพถ่ายการประชุม ครั้งที่ 2

    - ภาพถ่ายการประชุม ครั้งที่ 3

6. รายงานสรุปผลการดำเนินการเสนอกรมปศุสัตว์

7. เอกสารประกอบแสดงผลลัพธ์ในการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ที่ประสบความสำเร็จ

    - โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ

    - โครงการขยายพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์