1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  กฎหมายว่าด้วยยาสัตว์  กฎหมายว่าด้วยอาหารและกฎหมายอื่นตามที่ได้รับมอบอำนาจ
  2. ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาฟาร์มให้เป็นไปตามมาตรฐานฟาร์ม  หลักสวัสดิ์ภาพสัตว์และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตรวจสอบติดตามรักษามาตรฐานฟาร์มที่ผ่านการรับรอง  ควบคุมและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านมาตรฐานฟาร์มและสินค้าปศุสัตว์แก่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ
  3. ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
  4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  และตามที่ได้รับมอบหมาย