นายวิทยา  ขจีรัมย์
นายสัตวเเพทย์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์


นายจำนงค์  เดชานนท์
สัตวเเพทย์ชำนาญงาน

นายมาอัส  หมันเส็น
เจ้าพนักงานสัตวบาล 

พนักงานราชการ

นางสาวอุษณีย์  กูมูดา
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

พนักงานราชการ

หมวด : บุคลากร