นางรัตนา  วุ่นซิ้ว
นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์


นายวิชนนท์  เผ่าพิศุทธิ์
นักวิชาการสัตวบาล

พนักงานราชการ

นายวีระ  แซ่ใหล้
นักวิชาการสัตวบาล

พนักงานราชการ

หมวด : บุคลากร