ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


นายปริญญาศักดิ์  หลังยาหน่าย
สัตวเเพทย์ชำนาญงาน

 

นายปริทัศน์  ขุนอาวุธ
เจ้าพนักงานสัตวบาล

พนักงานราชการ

หมวด : บุคลากร