การบริการ

 การออกใบอนุญาตค้าสัตว์เเละซากสัตว์
 การขออนุญาตขายอาหารสัตว์
 การผ่าตัดทำหมันสุนัขเเมว