- รายงาน / สถิติ จำนวนสัตว์

- รายชื่อสถานประกอบการจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการรับรองฮาลาล

- จำนวนฟาร์มปลอดโรคแท้งติดต่อในแพะ-แกะ และโคเนื้อ

- รายชื่อสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ผ่านการรับรองปศุสัตว์ OK จากกรมปศุสัตว์

- จำนวนฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลซิสและฟาร์มที่มีระบบป้องกัน ฯ (GFM)

- รายชื่อสถานที่พักสัตว์และพักซากสัตว์

- รายชื่อสถานพยาบาลสัตว์

- รายชื่อฟาร์มมาตรฐาน

  - ไก่เนื้อ

  - สุกร

  - แพะ - แกะ

  - โคเนื้อ

- รายชื่อโรงฆ่าสัตว์

- รายชื่อร้านขายอาหารสัตว์

- รายชื่ออาสาปศุสัตว์

- ข้อมูลชมรมผู้เลี้ยงแพะจังหวัดสตูล

- ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ด้านปศุสัตว์