สำนักงานปศุสัตว์อำเภอมะนัง

 บุคลากร 

Grob peson

นายจำนงค์  เดชานนท์
ปศุสัตว์อำเภอมะนัง
(สัตวแพทย์อาวุโส)

 


Grob Manung

    คำขวัญอำเภอ 

Grob peson narongrid

นายณรงค์ฤทธิ์  นานช้า
เจ้าพนักงานสัตวบาล

shaow

นายเชาวลิต  เพชรสลับแก้ว
ผู้ช่วยสัตวแพทย์

 

     

MN 

     ที่ตั้ง                          :  ที่ทำการปกครองอำเภอมะนัง

                                         หมู่ที่ 1  ตำบลปาล์มพัฒนา  อำเภอมะนัง  จังหวัดสตูล  91130

     เบอร์โทรศัพท์           :  081-0977141

     E-mail Address       :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     บุคลากร                    :  ข้าราชการ  1  คน ,  พนักงานราชการ  1  คน  ,  
                                         พนักงานจ้างเหมา  1  คน

     การปกครอง              :  แบ่งการปกครองออกเป็น  2  ตำบล  19  หมู่บ้าน

                                       อบต.  2  แห่ง