สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งหว้า

บุคคลากร
Suwut1

นายสุวุฒิ  เพียรเจริญ
ปศุสัตว์อำเภอทุ่งหว้า
(สัตวแพทย์อาวุโส)

 


Grob Thungwa

    คำขวัญอำเภอ 

 

jam

นางสาวอัจฉรา  นิลสกุล
ผู้ช่วยสัตวแพทย์

 

     

TW 

     ที่ตั้ง                            :  ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งหว้า

                                          หมู่ที่ 8  ถนนตรัง-สตูล  ตำบลทุ่งหว้า  อำเภอทุ่งหว้า 

                                          จังหวัดสตูล  91120

     เบอร์โทรศัพท์             :  091-8485428

     E-mail Address         :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     บุคลากร                      :  ข้าราชการ  1  คน , พนักงานจ้างเหมา  1  คน

     การปกครอง                :  แบ่งการปกครองออกเป็น  5  ตำบล  35  หมู่บ้าน

                                            เทศบาล  1  แห่ง  ,  อบต.  5  แห่ง