แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  รอบที่ 2/2563

การรายงานผลตัวชี้วัดผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร  ประจำปีงบประมาณ  2563  รอบที่ 2

1. แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบการประเมินที่ 2/2563

     - แบบฟอร์มแผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์  (Excel)

     - แบบฟอร์มเก็บข้อมูลผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน  (Excel)

     - โปรแกรมสรุปผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน

2. โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน

     2.1 การวางแผน

          2.1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการพัฒนาบุคลากร

          2.1.2 หนังสือเชิญประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาบุคลากร

          2.1.3 รายชื่อคณะทำงานดำเนินการพัฒนาบุคลากรที่เข้าร่วมประชุม

          2.1.4 ภาพถ่ายการประชุมคณะทำงาน

          2.1.5 รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาบุคลากร

          2.1.6 หนังสือแจ้ง เข้าร่วมกิจกรรม ฯ

          2.1.7 แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ

          2.1.8 แผนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

     2.2 การดำเนินการ

          2.2.1 รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

          2.2.2 ภาพถ่ายกิจกรรม

     2.3 การประเมินผลการเรียนรู้

          2.3.1 คะแนนผลการทดสอบ ก่อน - หลัง

          2.3.2 สรุปการประเมินผลการดำเนินงานการจัดอบรม

          2.3.3 คะแนนจากการสังเกตพฤติกรรม

          2.3.4 สรุปคะแนนประเมินความรู้การพัฒนารายบุคคล

          2.3.5 แบบฟอร์มประเมินคะแนนความรู้ก่อนและหลังการพัฒนา

     2.4 การติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

          2.4.1 คะแนนเฉลี่ยรายบุคคล

          2.4.2 แบบฟอร์มประเมินการนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน