แผนงาน/โครงการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

       1.1 โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

             กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

   2. แผนงานงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตร

       2.1 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

             กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์

             กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

       2.2 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

             กิจกรรมสร้างเกษตรปราดเปรื่อง

       2.3 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

             กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่

       2.4 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

             กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

       2.5 โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่

             กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่

       2.6 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตภาคปศุสัตว์

             กิจกรรมพัฒนาการผลิตปศุสัตว์

             กิจกรรมพัฒนาสุขภาพสัตว์

   3. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)

       3.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ  พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ

             กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านปศุสัตว์

   4. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

       4.1 ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์

             กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

             กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์

             กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์

             กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์


ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน  ลดความเหลื่อมล้ำ  และสร้างการเติบโตจากภายใน

   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง

       1.1 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์  (OTOP)

             กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์  (OTOP)

   2. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

       2.1 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

             กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

       1.1 โครงการพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน

             กิจกรรมพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน