แผนงาน/โครงการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร

       1.1 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

             กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม

             กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม

             กิจกรรมปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์

       1.2 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

             กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์

             กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

       1.3 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

             กิจกรรมสร้างเกษตรปราดเปรื่อง

       1.4 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

             กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่

       1.5 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

             กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

       1.6 โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

             กิจกรรมพัฒนาการผลิตปศุสัตว์

             กิจกรรมพัฒนาสุขภาพสัตว์

       1.7 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

             กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์

             กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่

   2. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล

       2.1 โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

             กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

   3. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)

       3.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ  พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ

             กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านปศุสัตว์

   4. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

       4.1 ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์

             กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

             กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์

             กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์

             กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์

             กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์

             กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์


ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน  ลดความเหลื่อมล้ำ  และสร้างการเติบโตจากภายใน

   1. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

       1.1 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

             กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ