แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

การรายงานผลตัวชี้วัดผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร  ประจำปีงบประมาณ  2567

      แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

        แบบฟอร์มแผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์

           แบบฟอร์ม IDP 1 - 3 (การวางแผนเป้าหมายและวิเคราะห์ตนเอง, ความรู้ ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะที่ต้องการพัฒนารายบุคคล, แผนพัฒนารายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

             1. ข้าราชการ

             2. พนักงานราชการ

        - แบบฟอร์มเก็บข้อมูลผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน  (Excel)

        - โปรแกรมสรุปผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน